ܒܨܪܐ (ܗܘܦܪܟܝܐ)

ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܒܨܪܐ (ܥܪܒܝܐ: محافظة البصرة) ܗܝ ܗܘܦܪܟܝܐ ܒܬܝܡܢܐ ܕܥܝܪܐܩ، ܐܝܬ ܒܗ ܝܬܝܪ ܡܢ 2,600,000 ܐܢܫ̈ܐ. ܡܕܝܢܬܐ ܕܒܨܪܐ ܗܝ ܐܪܫܟܝܬܐ ܘܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܒܨܪܐ .

ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܒܨܪܐ


ܗܘܦܪ̈ܟܝܣ ܕܥܝܪܐܩ
ܐܢܒܐܪ | ܐܪܒܝܠ | ܒܒܠ | ܒܓܕܐܕ | ܒܨܪܐ | ܕܝ ܩܐܪ | ܕܝܐܠܐ | ܘܐܣܛ | ܟܪܒܠܐܐ | ܟܪܟ ܣܠܘܟ | ܡܘܬܢܐ | ܡܝܫܢ | ܢܓܦ | ܢܘܗܕܪܐ | ܢܝܢܘܐ | ܣܘܠܝܡܐܢܝܐ | ܨܠܐܚ ܐܠܕܝܢ | ܩܐܕܣܝܐ