ܒܓܕܐܕ (ܗܘܦܪܟܝܐ)

ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܒܓܕܐܕ ܐܘ ܒܓܕܕ (ܥܪܒܐܝܬ: محافظة بغداد‎) ܗܝ ܗܘܦܪܟܝܐ ܒܡܨܥܐ ܕܥܝܪܐܩ܂ ܐܝܬ ܒܗ ܝܬܝܪ ܡܢ 6,000,000 ܐܢܫ̈ܐ܂ ܢܬܢܦܠܬ ܡܕܝܢܬܐ ܕܒܓܕܐܕ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܥܝܪܐܩ ܒܗܕܐ ܗܘܦܪܟܝܐ܀

ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܒܓܕܐܕ


ܗܘܦܪ̈ܟܝܣ ܕܥܝܪܐܩ
ܐܢܒܐܪ | ܐܪܒܝܠ | ܒܒܠ | ܒܓܕܐܕ | ܒܨܪܐ | ܕܝ ܩܐܪ | ܕܝܐܠܐ | ܘܐܣܛ | ܟܪܒܠܐܐ | ܟܪܟ ܣܠܘܟ | ܡܘܬܢܐ | ܡܝܫܢ | ܢܓܦ | ܢܘܗܕܪܐ | ܢܝܢܘܐ | ܣܘܠܝܡܐܢܝܐ | ܨܠܐܚ ܐܠܕܝܢ | ܩܐܕܣܝܐ