ܕܝ ܩܐܪ (ܗܘܦܪܟܝܐ)


ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܕܝ ܩܐܪ (ܥܪܒܝܐ: محافظة ذي قار‎) ܗܝ ܗܘܦܪܟܝܐ ܒܬܝܡܢܐ ܕܥܝܪܐܩ، ܐܝܬ ܒܗ ܝܬܝܪ ܡܢ 1,400,000 ܐܢܫ̈ܐ. ܡܕܝܢܬܐ ܕܢܐܨܪܝܐ ܗܝ ܐܪܫܟܝܬܐ ܘܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܕܝ ܩܐܪ.

ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܕܝ ܩܐܪ


ܗܘܦܪ̈ܟܝܣ ܕܥܝܪܐܩ
ܐܢܒܐܪ | ܐܪܒܝܠ | ܒܒܠ | ܒܓܕܐܕ | ܒܨܪܐ | ܕܝ ܩܐܪ | ܕܝܐܠܐ | ܘܐܣܛ | ܟܪܒܠܐܐ | ܟܪܟ ܣܠܘܟ | ܡܘܬܢܐ | ܡܝܫܢ | ܢܓܦ | ܢܘܗܕܪܐ | ܢܝܢܘܐ | ܣܘܠܝܡܐܢܝܐ | ܨܠܐܚ ܐܠܕܝܢ | ܩܐܕܣܝܐ