ܨܠܐܚ ܐܠܕܝܢ (ܗܘܦܪܟܝܐ)

ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܨܠܐܚ ܐܠܕܝܢ (ܥܪܒܝܐ: محافظة صلاح الدين‎) ܗܝ ܗܘܦܪܟܝܐ ܒܥܝܪܐܩ، ܐܝܬ ܒܗ ܝܬܝܪ ܡܢ 1,000,000 ܐܢܫ̈ܐ. ܡܕܝܢܬܐ ܕܬܟܪܝܬ ܗܝ ܐܪܫܟܝܬܐ ܘܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܨܠܐܚ ܐܠܕܝܢ.

ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܨܠܐܚ ܐܠܕܝܢ


ܗܘܦܪ̈ܟܝܣ ܕܥܝܪܐܩ
ܐܢܒܐܪ | ܐܪܒܝܠ | ܒܒܠ | ܒܓܕܐܕ | ܒܨܪܐ | ܕܝ ܩܐܪ | ܕܝܐܠܐ | ܘܐܣܛ | ܟܪܒܠܐܐ | ܟܪܟ ܣܠܘܟ | ܡܘܬܢܐ | ܡܝܫܢ | ܢܓܦ | ܢܘܗܕܪܐ | ܢܝܢܘܐ | ܣܘܠܝܡܐܢܝܐ | ܨܠܐܚ ܐܠܕܝܢ | ܩܐܕܣܝܐ