ܡܘܫܐ (ܥܒܪܐܝܬ: מֹשֶׁה) ܗܘ ܚܕ ܡܢ ܢܒܝ̈ܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ ܡܢ ܕܪܐ ܕܬܠܬܥܣܪ ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ. ܡܘܫܐ ܗܘ ܢܒܝܐ ܒܬܘܕܝ݀ܬܐ ܕܝܗܘܕܝܘܬܐ܇ ܒܡܫܝܚܝܘܬܐ ܘܒܐܣܠܐܡ (موسى). ܒܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ ܚܙܝܢܢ ܒܬܫܥܝܬܐ ܗܢܐ ܕܐܠܗܐ ܫܕܪ ܥܣܪܐ ܦܘܩܕ̈ܢܐ ܠܡܘܫܐ ܢܒܝܐ ܠܦܘܩܕܢܐ ܕܥܡܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ܀

ܡܘܫܐ ܥܡ ܥܣܪܐ ܦܘܩܕ̈ܢܐ

ܐܦ ܚܙܝ

ܫܚܠܦ


ܢܒܝ̈ܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ
ܐܗܪܘܢ | ܐܚܝܐ | ܐܠܝܐ | ܐܠܝܥܙܪ | ܐܠܝܫܥ | ܐܪܡܝܐ | ܐܫܥܝܐ | ܓܕ | ܓܕܘ | ܕܒܘܪܐ | ܕܘܝܕ | ܕܢܝܐܝܠ | ܗܘܫܥ | ܙܟܪܝܐ | ܚܒܩܘܩ | ܚܓܝ | ܚܘܠܕܝ | ܚܙܐܝܠ | ܚܙܩܝܐܝܠ | ܚܢܢܝ | ܝܗܘ | ܝܘܝܠ | ܝܘܢܢ | ܡܠܐܟܝ | ܡܘܫܐ | ܡܝܟܐ | ܡܝܟܐܝܗܘ | ܡܪܝܡ | ܫܡܘܐܝܠ | ܢܚܘܡ | ܢܬܢ | ܥܕܘ | ܥܘܒܕܝܐ | ܥܙܪܝܐ | ܥܡܘܣ | ܦܝܢܚܣ | ܨܦܢܝܐ | ܫܡܥܝܐ