Open main menu

ܡܘܫܐ (ܥܒܪܐܝܬ: מֹשֶׁה) ܗܘ ܚܕ ܡܢ ܢܒܝ̈ܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ ܡܢ ܕܪܐ ܕܬܠܬܥܣܪ ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ. ܡܘܫܐ ܗܘ ܢܒܝܐ ܒܬܘܕܝ݀ܬܐ ܕܝܗܘܕܝܘܬܐ܇ ܒܡܫܝܚܝܘܬܐ ܘܒܐܣܠܐܡ (موسى). ܒܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ ܚܙܝܢܢ ܒܬܫܥܝܬܐ ܗܢܐ ܕܐܠܗܐ ܫܕܪ ܥܣܪܐ ܦܘܩܕ̈ܢܐ ܠܡܘܫܐ ܢܒܝܐ ܠܦܘܩܕܢܐ ܕܥܡܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ܀

ܐܦ ܚܙܝEdit