ܫܝܪܢܐܟ (ܗܘܦܪܟܝܐ)

ܫܝܪܢܐܟ ܐܘ ܫܝܪܢܟ ܐܝܬܗܝ ܚܕܐ ܡܢ ܪܒ ܗܘܦܪ̈ܟܝܐ ܕܩܛܢܝܘܬܐ ܕܛܘܪܩܝܐ܆ ܫܝܪܢܟ ܒܪܐ ܒ1990 ܡܢ ܗܘܦܪ̈ܟܝܐ ܕܣܥܪܬ ܘܡܪܕܝܢ܁ ܢܦܠܐ ܒܬܝܡܢ ܡܕܢܚ ܛܘܪܩܝܐ܆ ܡܕܢܚܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܡܪܕܝܢ܆ ܘܐܝܬ ܒܗ ܩܪ̈ܝܐ ܣܘܪ̈ܝܬܐ ܣܓܝܐܬ̈ܐ܆ ܐܟ ܐܙܟ ܘ ܡܝܕܢ (ܐܘ ܡܝܕܘܢ) ܘܟܦܫܢܐ ܘܚܕܠ ܘܒܣܒܪܝܢܐ܆ ܘܐܣܦܣ ܘܥܡܝܪܝܢ ܘܬܠ ܒܠ ܘܣܛܪ. ܘܥܕܟܝܠ ܝܘܡܢܐ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܝܕܢ ܘܒܣܒܪܝܢܐ ܥܡܝܪܝܢ (ܐܘܟܝܬ ܡܠܝܢ) ܡܢ ܐܢܫ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܐ ܘܥܕܬ̈ܐ ܥܡܝܪ̈ܬܐ ܣܓܝܐܬ̈ܐ. ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܒܣܘܣ

ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܫܝܪܢܐܟ