ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪܝܐ

ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܫܠܝܚܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܗܝ ܥܕܬܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ. ܫܡܐ ܗܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܕܪܐ ܬܫܥܣܝܪܐ܀

ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪܝܐ
ܦܘܠܓܐ
ܥܕܬܐ ܐܡܗܝܬܐ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ
ܫܢܬܐ ܕܫܬܐܣܬܐ 37 ܡ. - 431 (ܬܪܝܢܝܬܐ) - 1552 (ܬܠܝܬܝܬܐ)
ܡܩܝܡܢܐ ܢܣܬܘܪܝܘܣ
ܪܝܫ ܥܕܬܐ
ܪܝܫܐ ܡܪܝ ܓܝܘܪܓܝܣ ܨܠܝܒܐ
ܟܘܢܝܐ ܕܪܝܫܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܩܛܘܠܝܩܘܣ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ
ܟܘܪܣܝܐ ܐܪܒܠ
ܪ̈ܡܙܐ
ܐܢܢܦܘܪܐ ܟܠܕܝܬܐ
ܠܫܢܐ ܕܐܢܢܦܘܪܐ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ
ܣܘܪܓܕܐ ܓܪܝܓܘܪܝܐ
ܪܘܪܒܘܬܐ
ܡܢܝܢܐ ܕܡܗܝܡܢ̈ܐ 323.300
ܚܣܝ̈ܐ 11
ܥܕ̈ܬܐ 124
ܟܗܢ̈ܐ 117
http://www.news.assyrianchurch.com

ܬܫܥܝܬܐ ܫܚܠܦ

ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܫܬܬܐܣܬ ܒܫܢܬܐ 37 ܡ. ܒܬܪ ܣܘܢܗܕܘܣ ܬܒܠܝܬܐ ܕ431 ܒܐܦܣܘܣ܇ ܦܠܓܘ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܡܥܪܒܐ ܘܒܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܡܕܢܚܐ. ܡܢ ܕܪܐ ܬܫܝܥܝܐ ܠܕܪܐ ܐܪܒܥܣܝܪܝܐ ܗܘܐ ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܥܕܬܐ ܪܒ ܡܢ ܟܠ ܥܕ̈ܬܐ ܡܫܝܚܝ̈ܬܐ ܒܓܐܘܓܪܦܝܐ ܥܡ ܡܪ̈ܥܬܐ ܡܢ ܐܘܪܘܦܐ ܬܝܡܢܝܬܐ ܠܡܕܢܚܐ ܕܐܣܝܐ܀

ܒܫܢܬܐ 1552 ܦܠܓ ܥܕܬܐ ܒܬܪܬܝܢ ܥܕ̈ܬܐ ܡܛܠ ܣܕܩܐ. ܡܢ ܓܒܐ ܚܕ ܐܫܬܬܣܬ ܗܘܐ ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܐ ܘܡܢ ܓܒܐ ܐܚܪܢܐ ܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ܀

ܕܪܓ̈ܐ ܥܕܬܢܝܐ ܫܚܠܦ

ܥܠܠܢ̈ܐ

ܦܛܪܝܪܟܐ (ܪܫܐ ܕܥܕܬܐ)

ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ

ܐܦܣܩܘܦܐ

ܟܗܢ̈ܐ

ܐܪܟܕܝܩܘܢ

ܟܘܪܐܦܣܩܘܦܐ

ܟܗܢܐ

ܡܫܡܫܢ̈ܐ

ܗܘܦܕܝܩܢܐ

ܡܫܡܢܐ

ܩܪܘܝܐ

ܥܠܠܢ̈ܐ ܫܚܠܦ

ܦܛܪܝܪܟܐ ܫܚܠܦ

ܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܐ ܫܚܠܦ

ܐܦܣܩܘܦ̈ܐ ܫܚܠܦ

ܐܦ ܚܙܝ ܫܚܠܦ


ܡܫܝܚܝܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ
ܥܕ̈ܬܐ ܕܡܥܪܒܐ: ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ | ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ | ܥܕܬܐ ܡܪܘܢܝܬܐ
ܥܕ̈ܬܐ ܕܡܕܢܚܐ: ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ | ܥܕܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܡܕܢܚܐ | ܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ
ܥܕ̈ܬܐ ܕܗܢܕܘ: ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܝܥܩܘܒܝܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ | ܥܕܬܐ ܡܠܢܟܪܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ | ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܠܢܟܪܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ | ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܠܒܪܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ | ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܡܪܝ ܬܐܘܡܐ | ܥܕܬܐ ܡܠܒܪܝܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ