Open main menu

ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܫܠܝܚܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܗܝ ܥܕܬܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ. ܫܡܐ ܗܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܕܪܐ ܬܫܥܣܝܪܐ܀

ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪܝܐ
ܛܘܦܣܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪܝܐ
ܛܘܦܣܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪܝܐ
ܦܘܠܓܐ
ܥܕܬܐ ܐܡܗܝܬܐ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ
ܫܢܬܐ ܕܫܬܐܣܬܐ 37 ܡ. - 431 (ܬܪܝܢܝܬܐ) - 1552 (ܬܠܝܬܝܬܐ)
ܡܩܝܡܢܐ ܢܣܬܘܪܝܘܣ
ܪܝܫ ܥܕܬܐ
ܪܝܫܐ ܡܪܝ ܕܢܚܐ ܪܒܝܥܝܐ
ܟܘܢܝܐ ܕܪܝܫܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܩܛܘܠܝܩܘܣ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ
ܟܘܪܣܝܐ ܐܪܒܠ
ܪ̈ܡܙܐ
ܐܢܢܦܘܪܐ ܟܠܕܝܬܐ
ܠܫܢܐ ܕܐܢܢܦܘܪܐ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ
ܣܘܪܓܕܐ ܓܪܝܓܘܪܝܐ
ܪܘܪܒܘܬܐ
ܡܢܝܢܐ ܕܡܗܝܡܢ̈ܐ 323.300
ܚܣܝ̈ܐ 11
ܥܕ̈ܬܐ 124
ܟܗܢ̈ܐ 117
http://www.news.assyrianchurch.com

ܬܫܥܝܬܐEdit

ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܫܬܬܐܣܬ ܒܫܢܬܐ 37 ܡ. ܒܬܪ ܣܘܢܗܕܘܣ ܬܒܠܝܬܐ ܕ431 ܒܐܦܣܘܣ܇ ܦܠܓܘ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܡܥܪܒܐ ܘܒܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܡܕܢܚܐ. ܡܢ ܕܪܐ ܬܫܝܥܝܐ ܠܕܪܐ ܐܪܒܥܣܝܪܝܐ ܗܘܐ ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܥܕܬܐ ܪܒ ܡܢ ܟܠ ܥܕ̈ܬܐ ܡܫܝܚܝ̈ܬܐ ܒܓܐܘܓܪܦܝܐ ܥܡ ܡܪ̈ܥܬܐ ܡܢ ܐܘܪܘܦܐ ܬܝܡܢܝܬܐ ܠܡܕܢܚܐ ܕܐܣܝܐ܀

ܒܫܢܬܐ 1552 ܦܠܓ ܥܕܬܐ ܒܬܪܬܝܢ ܥܕ̈ܬܐ ܡܛܠ ܣܕܩܐ. ܡܢ ܓܒܐ ܚܕ ܐܫܬܬܣܬ ܗܘܐ ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܐ ܘܡܢ ܓܒܐ ܐܚܪܢܐ ܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ܀

ܟܗܢ̈ܐEdit

ܐܦ ܚܙܝEdit