ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܒܣܘܣ


ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܒܣܘܣ ܗܝ ܕܝܪܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ ܒܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܝܘܡܢܐ ܒܬܝܡܢ ܡܕܢܚ ܛܘܪܩܝܐ.

ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ ܗ̇ܘ ܥܠܬܐ ܛܒܬܐ ܘܣܝܘܡܐ ܕܐܓܘ̈ܢܐ ܫܦܝܪ̈ܐ ܠܥܒ̈ܕܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܐܪܡܝ ܢܘܪܗ ܐܠܗܝܬܐ ܒܥܠܡܐ ܒܠܒܐ ܕܥܒܕ̈ܘܗܝ ܓܒܪ̈ܐ ܘܢܫ̈ܐ ܘܢܦܩܘ ܠܩܪܒܐ ܕܐܟܠܩܪܨܐ ܐܚܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܕܗܢܐ ܥܠܡܐ ܘܙܟܐܘܘܗܝ ܒܕܪܐ ܠܗܘ ܕܢܫܒ ܪܘܚܐ ܕܛܥܝܘܬܗ: ܘܚܒܠ ܘܒܠܒܠ ܠܟܠܗ̇ ܐܢܫܘܬܐ ܒܣܪܝܘܬܐ ܢܕܝܕܬܐ ܕܛܥܝܘܬܐ ܘܒܕ̈ܒܚܐ ܕܠܗ ܡܕܒܚܝܢ ܗܘܘ ܗ̇ܘ ܕܟܕܢܗ̇ ܠܟܠܗ̇ ܡܕܢܚܐ ܒܣܓܕܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܥܕܡܐ ܕܒܢܝ̈ܗܘܢ ܘܒܢ̈ܬܗܘܢ ܠܫܐܕ̈ܐ ܚܪ̈ܡܐ ܢܟܣܝܢ ܗܘܘ:

ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܠܫܒܘܪ ܥܘܠܐ ܘܪܒܐ ܕܐܚܘ̈ܗܝ ܟܦܘܪ̈ܐ ܘܕܠܐ ܐܠܗ ܗ̇ܘ ܕܒܦܪܣ ܗ̇ܝ ܟܗܝܢܬ ܒܨܠܡ̈ܐ ܘܓܕ̈ܐ ܘܥܫܝܢܬ ܒܦܬܟܪ̈ܐ ܝܬܒ ܗܘܐ: ܘܫܒܝܬܐܪܒܬܐ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܪ̈ܘܡܝܐ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܫܦܝܪ̈ܝ ܫܡܐ ܘܬܪ̈ܝܨܝ ܗܝܡܢܘܬܐ ܥܒܕܕ ܗܘܐ: ܗܢܐ ܥܘܠܐ ܫܒܘܪ ܕܒܚܕ ܝܘܡܐ ܩܛܠ ܗܘܐ ܬܫܥܐ ܐܠܦܝ̈ܐ ܓܒܪ̈ܐ ܘܢܫ̈ܐ ܡ̣ܢ ܥܡܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܕܠܐ ܣܟܠܘܬܐ: ܘܥܠ ܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ ܟܠܗܘܢ ܐܣܗܕܘ ܫܪܝܪܐܝܬ: ܘܠܒܪܐ ܕܝܠܗ ܝܚܝܕܝܐ ܟܕ ܐܪܓܫ ܕܥܡܕ ܘܩܒܠ ܠܝܘܠܦܢܐ ܕܢܨܪ̈ܝܐ ܫܡܛ ܣܝܦܗ ܘܦܣܩ ܪܝܫܗ ܘܐܬܩܛܠܘ ܥܡܗ ܘܐܫܬܡܠܝܘ ܒܣܗܕܘܬܐ ܐܝܟ ܟܡܝܘܬܐ ܕܡܐܐ ܐܠܦܝ̈ܐ ܣܗܕ̈ܐ ܩܕ̈ܝܫܐ: ܘܟܕ ܗܢܐ ܫܒܘܪ ܡܠܟܐ ܥܘܠܐ ܪܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܐܚܘ̈ܗܝ ܘܐܫܠܡ ܘܐܩܝܡ ܡܠܟ̈ܐ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܘܒܢܝܢܘܐ ܘܒܡܕ̈ܝܢܬܐ ܗ̇ܢܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܠܡܕܢܚܐ ܠܙܡܢܣܘܦ ܐܫܠܛ ܡ̣ܢ ܢܨܝܒܝܢ ܘܥܕܡܐ ܠܟܦܪ̈ܙܡܪ̈ܐ ܥܠ ܓܢܒ ܕܩܠܬ ܘܠܐܒܘܙܪܕ ܥܒܕܗ ܗܘܐ ܡܘܗܦܛܐ ܥܠ ܩܪ̈ܕܘܝܐ ܘܦܩܥܬܐ: ܕܒܝܬ ܙܒܕܝ ܘܥܕܡܐ ܠܪܓܘܠܐ ܕܓܗܢܐ: ܗܢܐ ܚܪܡܐ ܘܛܢܦܐ ܐܒܘܙܪܕ ܢܣܒ ܐܢܬܬܐ ܒܪܬ ܚܬܗ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܕܡܓܘ̈ܫܐ ܙܦܪ̈ܐ ܘܢܕܝ̈ܕܐ: ܘܐܬܝܠܕ ܡܢܗ̇ ܬܪܝܢ ܝܠܘ̈ܕܐ ܬܐܡ̈ܐ ܒܚܕܐ ܟܪܣܐ ܘܩܪܐ ܫܡܗ ܕܒܪܐ ܗܒܒܐ ܘܠܒܪܬܐ ܩܪܘ ܫܘܫܢܬܐ: ܗܢܘ ܕܝܢ ܫܘܫܢ: ܘܡ̣ܢ ܕܝܪܒܘ ܗܘܘ ܛܠܳܝ̈ܐ: ܐܘܒܠܘ ܐܢܘܢ ܐܒܗܝ̈ܗܘܢ: ܕܢܐܠܦܘܢ ܗ̇ܘ ܕܡܓܘ̈ܫܐ: ܘܛܝܒܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܓܒܬ ܐܢܘܢ: ܘܟܕ ܐܙܠܘ ܛܠܳܝ̈ܐ ܕܢܐܠܦܘܢ: ܐܘܬܒ ܥܡܗܘܢ ܐܒܐ ܕܝܠܗܘܢ܀

ܬܫܥܝܬ ܡܪܝ ܐܣܛܝܦܢܘܣ

ܫܚܠܦ

ܠܛܠܝܐ ܚܕ ܒܪ ܫܒܝܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܪܝܣܛܝܢܐ: ܘܫܡܗ ܗܘܐ ܣܛܦܢܘܣ ܘܪܕܐ ܗܘܐ ܣܓܝ ܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ: ܘܢܗܝܪ ܗܘܐ ܘܡܕܩ ܒܟ̈ܬܒܝ ܩܘܕܫܐ: ܡܛܠ ܕܐܒܘܗܝ ܩܫܝܫܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ: ܘܗܘ ܛܠܝܐ ܣܛܦܢܘܣ ܐܠܦ ܠܒܣܘܣ ܘܠܚܬܗ ܗܝܡܢܘܬܐ: ܘܟܕ ܚܢܦܐ ܠܝܛܐ ܐܒܘܗܘܢ ܠܦܪܣ ܢܚܬ ܗܘܐ ܠܘܬ ܫܒܘܪ ܡܠܟܐ ܐܚܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܒܡܕܝ ܡܬܬܘܬܒ ܗܘܐ: ܘܩܘܝ ܠܘܬܗ ܐܝܟ ܦܠܓܘܬ ܫܢܬܐ ܚܕܐ: ܘܐܢܬܬܗ ܘܒܢܘ̈ܗܝ ܒܦܝܪܝܢ ܡܕܝܢܬܐ ܝܬܒܝܢ ܗܘܘ ܗ̇ܝ ܕܒܪܝܫ ܛܘܪ̈ܝ ܚܘܪܐ ܒܢܝܐ ܗܘܬ ܒܡܕ̈ܢܚܝ ܛܘܪܥܒܕܝܢ: ܟܕ ܪ̈ܥܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܒܪܓܘܠܐ ܕܓܗܢܐ ܪܥܝܢ ܗܘܘ: ܘܒܚܕ ܡ̣ܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܢܚܬܘ ܛܠܳܝ̈ܐ ܒܣܘܣ ܘܚܬܗ ܠܘܬ ܪ̈ܥܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ: ܟܕ ܕܝܢ ܡܛܘ ܠܡܨܥܬ ܪܓܘܠܐ: ܢܚܬܘ ܡ̣ܢ ܪ̈ܟܫܝܗܘܢ ܘܟܕ ܒܡܣܩܬܐ܀

ܬܫܥܝܬ ܡܪܝ ܠܘܢܓܝܢܐ

ܫܚܠܦ

ܣܠܩܘ ܗܘܘ ܐܫܟܚܘ ܬܡܢ ܚܕ ܢܩܥܐ ܙܥܘܪܐ ܘܚܙܘ ܒܗ ܐܢܫ ܝܚܝܕܝܐ ܟܕ ܩܐܡ ܘܡܨܠܐ ܗܘܐ ܘܡܟܣܝ ܒܣܥܪܗ ܟܠܗ ܓܘܫܡܗ ܘܫܡܗ ܗܘܐ ܕܣܒܐ ܠܘܢܓܝܢܐ: ܘܕܚܠܘ ܛܠܳܝ̈ܐ ܘܐܬܒܠܗܝܘ ܗܘܘ: ܘܡܚܕܐ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܠܐ ܬܕܚܠܘܢ ܒܪܢܫܐ ܐܝܬܝ ܐܟܘܬܟܘܢ: ܘܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܘܒܪܟ ܐܢܘܢ ܘܨܠܝ ܥܠܝܗܘܢ ܘܐܬܩܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܘܐܥܡܕ ܐܢܘܢ ܒܫܡܐ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ: ܘܟܕ ܐܬܢܗܪܘ ܗܘܘ ܘܝܕܥܬܐ ܐܬܡܠܝܘ ܗܘܘ: ܘܟܠܗ ܝܘܡܐ ܐܪܬܝ ܐܢܘܢ: ܘܠܥܕܢ ܪܡܫܐ ܐܙܠܘ ܠܦܝܪܝܢ ܡܕܝܢܬܗܘܢ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܥܡ ܡܠܦܢܐ ܫܒܝܐ ܣܛܦܢܘܣ: ܘܟܕ ܐܒܘܗܘܢ ܚܪܡܐ ܡ̣ܢ ܨܝܕ ܐܚܘܗܝ ܫܒܘܪ ܗܦܟ ܗܘܐ: ܘܥܠ ܘܚܙܐ ܠܒܢܘ̈ܗܝ ܘܚܕܝ ܒܗܘܢ ܘܢܫܩ ܐܢܘܢ: ܘܡܚܐ ܡܢܗܘܢ ܪܝܚܐ ܗܢܝܐܐ ܘܒܣܝܡܐ ܕܡ̣ܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܬܥܛܦܘ ܘܥܢܐ ܘܐܒܐ ܕܝܠܗܘܢ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ: ܐܘ ܒܢ̈ܝ ܡܢܘ ܪܝܚܐ ܗܢܐ ܒܣܝܡܐ ܕܗܐ ܦܐܚ ܡܢܟܘܢ: ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܕܚܕ ܣܒܐ ܢܨܪܝܐ ܡܫܚܢ ܒܡܫܚܐ ܗܢܝܐܐ ܘܒܣܝܡܐ ܒܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܢܨܪ̈ܝܐ: ܘܠܥܠܡ ܠܐ ܐܙܠ ܗܢܐ ܪܝܚܐ ܗܢܝܐܐ ܡ̣ܢ ܗܕܡܝ̈ܢ: ܘܟܕ ܐܒܘܗܘܢ ܥܐܕܐ ܪܒܐ ܠܐܠܗܘ̈ܗܝ ܥܒܕ ܗܘܐ: ܘܠܒܢܘ̈ܗܝ ܛܠܳܝ̈ܐ ܘܠܥܒܕܗ ܫܒܝܐ ܣܛܦܢܘܣ: ܕܢܥܠܘܢ ܠܒܝܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܘܢܣܓܕܘܢ ܠܐܠܗ̈ܐ ܕܝܠܗ ܐܠܨ ܗܘܐ ܠܗܘܢ: ܘܟܕ ܠܐ ܨܒܘ ܕܢܐܙܠܘܢ: ܥܩܒ ܡܛܠܬܗܘܢ ܕܡܢܐ ܗܝ ܥܠܬܐ ܕܠܐ ܐܬܝܬܘܢ ܠܗܢܐ ܥܐܕܐ ܐܡܪܝܢ ܕܣܓܕܬܐ ܡܬܬܚܝܒܐ ܒܫܪܪܐ ܠܐܠܗܐ ܚܝܐ ܘܠܐ ܕܢܩܪܒ ܠܗܘ ܕܒܪܐ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ: ܘܠܐ ܠܨܠܡ̈ܐ ܕܝܠܟ ܚܪ̈ܡܐ ܘܢܕܝ̈ܕܐ ܘܥܒܝܕ̈ܝ ܒܐܝܕ̈ܝܐ ܕܐܢܫ̈ܐ: ܘܟܕ ܫܡܥ ܛܪܘܢܐ ܠܝܛܐ ܐܬܓܘܙܠ ܒܚܡܬܐ ܘܒܪܘܓܙܐ ܥܠ ܝܠܕ̈ܘܗܝ ܘܥܠ ܥܒܕܗ ܣܛܦܢܘܣ ܘܐܬܒܥܪܪ ܐܝܟ ܐܪܝܐ ܣܪܘܚܐ: ܘܫܡܛ ܗܘܐ ܣܝܦܗ ܘܪܕܦ ܒܬܪܗܘܢ: ܘܟܕ ܐܕܪܟܗ ܠܣܛܦܢܘܣ ܩܕܡܐܝܬ ܦܣܩܗ ܠܪܝܫܗ ܕܠܐ ܪ̈ܚܡܐ ܩܛܠܗ܀

ܫܘܬܐܣܐ ܒܫܢܬ 388

ܫܚܠܦ
 

ܟܕ ܡܛܐ ܠܡܨܥܬܗ ܕܢܚܠܐ ܐܕܪܟܗ ܠܫܘܫܢ ܒܪܬܗ ܘܐܝܟ ܕܐܒܐ ܣܪܘܚܐ ܘܡܚܒܠܢܐ ܒܣܒܣܗ̇ ܥܠ ܫܘܥܐ ܠܢܩܝܐ ܕܐܠܗܐ: ܘܣܠܩ ܠܡܥܪܬܐ ܕܣܒܐ ܙܗܝܐ ܡܠܦܢܐ ܕܛܠܳܝ̈ܐ ܡܪܝ ܠܘܢܓܝܢܐ: ܡܛܠ ܕܒܣܘܣ ܠܘܬܗ ܐܬܛܫܝ: ܘܩܛܠܗ ܠܣܒܐ ܓܒܝܐ ܘܐܒܝܠܐ ܕܐܠܗܐ: ܘܥܠ ܒܬܪ ܒܪܐ ܕܝܠܗ ܕܢܩܛܠܝܘܗܝ ܘܣܥܪ ܐܠܗܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܪܒܬܐ ܘܐܨܛܪܝ ܫܘܥܐ ܕܫܢܐ ܗ̇ܝ ܘܐܬܦܬܚܬ ܥܕܡܐ ܠܐܦ̈ܝ ܠܥܠ: ܘܣܠܩ ܗܘܐ ܡܪܝ ܒܣܘܣ ܒܚܪܘܪܐ ܕܨܪܝܐ ܗ̇ܘ ܥܕܡܐ ܠܪܝܫ ܛܘܪܐ ܘܐܬܛܫܝ ܒܚܕܐ ܕܘܟܬܐ: ܘܟܕ ܚܙܐܘܘܗܝ ܕܝܢ ܪ̈ܥܘܬܐ: ܚܕ ܐܡܪ ܕܠܐ ܚܙܝܢܢ ܒܪܟ: ܗ̇ܘ ܕܐܢܬ ܠܗ ܒܥܐ ܐܢܬ: ܘܐܚܪܢܐ ܐܡܪ ܕܐܢܐ ܚܙܝܬܗ ܕܡܛܫܝ ܒܕܘܟܬܐ ܦܠܢܝܬ: ܘܗܘ ܗܢܐ ܕܘܝܐ ܒܠܥ ܒܡܚܘܬܐ ܡܪܥܝܬܐ ܕܓܪܒܐ ܘܗܘ ܘܥܢ̈ܗ: ܘܗ̇ܘ ܐܚܪܢܐ ܕܡ̣ܢ ܚܝܕܠ ܩܪܝܬܐ ܩܒܠ ܨܠܘ̈ܬܐ ܘܒܘܪ̈ܟܬܐ܀[1]

ܘܟܕ ܚܙܝܗܝ ܗܘܐ ܠܐܒܘܗܝ ܕܐܬܐ ܗܘܐ ܕܢܩܛܠܗ: ܐܦܝܣܗ ܕܠܐ ܬܩܛܠܢܝ: ܘܬܬܚܝܒ ܠܟ ܒܕܡܝ ܙܟܝܐ ܐܠܐ ܗܝܡܢ ܘܥܡܕ ܒܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ: ܘܬܗܘܐ ܟܪܝܣܛܝܢܐ ܫܪܝܪܐ ܐܡܪܐ ܒܥܢ̈ܗ ܕܡܫܝܚܐ ܘܬܬܦܨܐ ܡ̣ܢ ܢܘܪܐ ܕܓܗܢܐ ܘܟܕ ܨܠܝ ܒܠܒܗ ܒܚܢܓܬܐ ܟܣܝܐܝܬ: ܘܐܪܝܡ ܗܘܐ ܐܒܘܗܝ ܣܝܦܗ ܘܦܣܩܗ̇ ܠܐܝܕܗ ܕܝܡܝܢܐ ܘܕܣܡܠܐ ܕܒܪܗ ܒܣܘܣ: ܘܡܚܕܐ ܟܕ ܦܣܩ ܠܪܝܫܗ ܘܫܕܝܗܝ ܠܦܓܪܐ ܩܕܝܫܐ ܒܓܘ ܨܪܝܐ: ܘܐܬܟܠܠܘ ܢܨܝ̈ܚܐ: ܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܬܫܥ ܕܝܘ̈ܢܝܐ: ܘܐܒܘܙܪܕ ܠܝܛܐ ܐܒܘܗܘܢ ܕܛܠܳܝ̈ܐ ܒܬܪ ܕܚܪܒ ܐܢܘܢ ܢܚܬ ܘܐܬܐ ܒܥܕܢ ܪܡܫܐ ܘܥܠ ܠܒܝܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܕܝܠܗ ܕܢܨܠܐ ܗܘܐ ܐܟܡܢ ܕܐܢܝܚ ܠܠܒܐ ܕܐܠܗ̈ܐ ܕܝܠܗ ܒܗܝ̈ܬܐ ܒܩܛܠܐ ܕܒܢܘ̈ܗܝ: ܘܟܕ ܦܩܕ ܐܠܗܐ ܫܠܝܛ ܥܠ ܟܠ: ܢܘܪܐ ܥܫܝܢܬܐ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ ܐܝܟ ܒܪܩܐ ܢܚܬܬ ܘܐܘܩܕܬ ܠܐܒܘܙܪܕ ܠܝܛܐ ܘܠܐܠܗ̈ܘܗܝ ܦܬܟܪ̈ܐ ܛܡ̈ܐܐ ܘܠܟܠܗܘܢ ܚܢ̈ܦܐ ܕܬܡܢ ܟܢܝܫܝܢ ܗܘܘ: ܘܠܐ ܐܫܬܘܙܒܘ ܒܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܐܠܐ ܐܢ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܒܠܚܘܕ: ܘܟܠ ܕܚܙܐ ܠܬܕܡܘܪܬܐ ܗܕܐ ܫܒܚ ܠܐܠܗܐ ܕܬܒܥ ܥܝܪܬܐ ܕܥܒܕܘ̈ܗܝ ܛܠܝ̈ܡܐ ܘܟܕ ܡ̣ܢ ܬܡܢ ܨܠܡ̈ܐ ܕܣܚܝܦܝܢ: ܐܠܗܘ̈ܢܐ ܕܒܟܝܢ ܚܢ̈ܦܐ ܟܠܗܘܢ ܕܝܩܕܝܢ ܒܢܘܪܐ: ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܕܡܬܩܠܣܝܢ ܘܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ ܕܡܫܬܒܚ ܦܝܪܝܢ ܕܗܘܐ ܒܗ̇ ܙܘܥܐ ܘܒܘܠܗܝܐ ܘܒܝܬ ܙܒܕܝ ܕܡܬܬܙܝܥܐ ܘܢܝܕܐ ܐܝܟ ܥܪܙܠܐ: ܣܗܕ̈ܐ ܕܢܟܝܣܝܢ ܡ̣ܢ ܚܢܦܐ ܐܒܘܗܘܢ: ܘܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܒܣܝܡܬ ܓܪ̈ܡܝܗܘܢ ܛܦܣܐ ܘܠܕܘܟܪܢܗܘܢ ܡܝܩܪܝܢ: ܘܚܢܢ ܟܠܢ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܘܟܢܫܐ ܕܡܗܝ̈ܡܢܐ ܡܙܥܩܝܢܢ ܟܕ ܐܡܪܝܢܢ: ܠܟܘܢ ܛܘܒܝܟܘܢ ܣܗܕ̈ܐ ܩܕ̈ܝܫܐ ܡܪܝ ܠܘܢܓܝܢܐ ܣܒܐ ܙܗܝܐ: ܘܣܛܦܢܘܣ ܒܪ ܫܒܝܐ ܘܡܪܝ ܒܣܘܣ ܘܚܬܗ ܫܘܫܢ ܕܩܒܠܬܘܢ ܟܠܝܠܐ ܕܙܟܘܬܐ ܡ̣ܢ ܐܝܕ̈ܝ ܐܒܘܙܪܕ ܡܠܟܐ ܚܢܦܐ ܐܒܘܟܘܢ: ܠܟܘܢ ܛܘܒܝܟܘܢ ܣܗܕ̈ܐ ܕܫܒܩܬܘܢ ܡܠܟܘܬܐ ܗܕܐ ܐܪܥܢܝܬܐ ܘܠܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܐܬܪܓܪܓܬܘܢ: ܠܟܘܢ ܛܘܒܝܟܘܢ ܣܗܕ̈ܐ ܡܪܝ ܒܣܘܣ ܘܚܬܗ ܫܘܫܢ: ܕܒܪ ܫܢܝ̈ܐ ܬܠܬܥܣܪ̈ܐ ܐܬܟܠܠܬܘܢ: ܡܛܠ ܕܬܪ̈ܝܟܘܢ ܒܚܕܐ ܟܪܣܐ ܬܐܡ̈ܐ ܐܬܝܠܕܬܘܢ: ܠܟܘܢ ܛܘܒܝܟܘܢ ܣܗܕ̈ܐ ܕܦܓܪ̈ܝܟܘܢ ܒܚܝܕܠ ܩܪܝܬܐ ܕܥܠ ܓܢܒ ܢܚܠܐ ܐܬܛܟܣܘ: ܘܟܠ ܚܝܠܝ̈ܢ ܘܐܣܘ̈ܬܐ ܠܟܪ̈ܝܗܐ ܘܐܠܝ̈ܨܐ ܡܒܥܝܢ ܓܪ̈ܡܝܟܘܢ: ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܚܢܢ ܡܚܝ̈ܠܐ ܘܚܛܝ̈ܐ: ܕܠܐ ܩܠܣܢܢ ܐܝܟ ܕܫܘܐ ܥܐܕܟܘܢ ܘܠܚܝܠܐ ܐܠܗܝܐ ܕܫܪܐ ܒܗܕܡܝ̈ܟܘܢ: ܘܡܬܟܫܦܝܢܢ ܠܡܪܟܘܢ: ܕܢܫܪܐ ܫܝܢܗ ܘܫܠܡܗ ܒܥܠܡܐ ܟܠܗ: ܘܢܥܒܪ ܡܢܢ ܡܚܘ̈ܬܐ ܘܫܒ̈ܛܐ ܕܪܘܓܙܐ ܒܨܠܘ̈ܬܟܘܢ: ܘܢܚܣܐ ܠܢ ܚܘܒܝ̈ܢ ܘܚܛܗܝ̈ܢ ܒܦܝܣܐ ܕܝܠܟܘܢ ܘܢܫܟܢ ܡܪܟܘܢ ܚܘܣܝܐ ܘܕܘܟܪܢܐ ܛܒܐ ܠܥܢܝܕ̈ܐ ܡܗܝ̈ܡܢܐ: ܕܫܟܒܘ ܥܠ ܣܒܪܗ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ ܕܢܣܩ ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܘܬܘܕܝܬܐ: ܘܠܐܒܘܟ ܘܠܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ: ܗܫܐ܀[2]

ܡܒܘ̈ܥܐ

ܫܚܠܦ

ܐܦ ܚܙܝ

ܫܚܠܦ

ܐܣܘܪ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ

ܫܚܠܦ