ܐܢܕܪܐܘܣ ܫܠܝܚܐ

ܐܢܕܪܐܘܣ ܫܠܝܚܐ ܗܘ ܚܕ ܡܢ ܬܪܥܣܪ ܫܠܝܚ̈ܐ ܕܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ ܘܐܚܗ ܕܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܘܒܪܗ ܕܝܘܢܐ (ܡܬܝ 17:16) ܡܢ ܒܝܬ ܨܝܕܐ ܥܠ ܝܡܐ ܕܓܠܝܠܐ܂ ܗܘܐ ܨܝܕܐ ܟܕ ܝܫܘܥ ܐܡܪ ܠܗ ܘܠܐܚܗ ܫܡܥܘܢ 'ܬܘ ܒܬܪܝ ܘܐܥܒܕܟܘܢ ܕܬܗܘܘܢ ܨܝ̈ܕܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ' (ܡܬܝ 20:4) ܘܗܢܘܢ ܐܙܠܘ ܒܬܪܗ܀

ܨܘܪܬܐ ܕܡܪܝ ܐܢܕܪܐܘܣ ܫܠܝܚܐ


ܬܪܥܣܪ ܫܠܝܚ̈ܐ ܕܡܫܝܚܐ
ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ · ܐܢܕܪܐܘܣ · ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܙܒܕܝ · ܝܘܚܢܢ · ܦܝܠܝܦܘܣ · ܒܪܬܘܠܡܝ · ܬܐܘܡܐ · ܡܬܝ ܡܟܣܐ · ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܚܠܦܝ · ܝܗܘܕܐ ܠܒܝ / ܬܕܝ · ܫܡܥܘܢ ܩܢܢܝܐ · ܝܗܘܕܐ ܣܟܪܝܘܛܐ · ܡܬܝܐ

ܐܦ ܚܙܝ ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ