ܝܗܘܕܐ ܣܟܪܝܘܛܐ

ܝܗܘܕܐ ܒܪ ܫܡܥܘܢ ܣܟܪܝܘܛܐ ܐܘ ܝܗܘܕܐ ܡܫܠܡܢܐ ܚܕ ܡܢ ܬܪܥܣܪ ܫܠܝܚ̈ܐ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ.ܗܘ ܕܐܫܠܡ ܝܫܘܥ ܠܪ̈ܒܝ ܟܗܢ̈ܐ ܘܠܩܫܝܫ̈ܐ ܒܬܠܬܝܢ ܕܟܣܦܐ ܐܠܐ ܒܬܪ ܗܝܕܝܢ ܐܙܠ ܐܗܦܟ ܗܠܝܢ ܬܠܬܝܢ ܕܟܣܦܐ ܠܪ̈ܒܝ ܟܗܢ̈ܐ ܘܠܩܫܝܫ̈ܐ ܘܫܕܝܗܝ ܟܣܦܐ ܒܗܝܟܠܐ ܘܫܢܝ ܘܐܙܠ ܚܢܩ ܢܦܫܗ܀

ܢܫܘܩܬܐ ܕܝܗܘܕܐ ܣܟܪܝܘܛܐ


ܬܪܥܣܪ ܫܠܝܚ̈ܐ ܕܡܫܝܚܐ
ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ · ܐܢܕܪܐܘܣ · ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܙܒܕܝ · ܝܘܚܢܢ · ܦܝܠܝܦܘܣ · ܒܪܬܘܠܡܝ · ܬܐܘܡܐ · ܡܬܝ ܡܟܣܐ · ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܚܠܦܝ · ܝܗܘܕܐ ܠܒܝ / ܬܕܝ · ܫܡܥܘܢ ܩܢܢܝܐ · ܝܗܘܕܐ ܣܟܪܝܘܛܐ · ܡܬܝܐ

ܐܦ ܚܙܝ ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ