ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܙܒܕܝ

ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܙܒܕܝ ܚܕ ܡܢ ܬܪܥܣܪ ܫܠܝܚ̈ܐ ܕ ܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ. ܗܘܐ ܘܐܚܘܗ ܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ ܨܝ̈ܕܐ ܥܡ ܐܒܘܗܘܢ ܙܒܕܝ ܒܐܠܦܐ ܟܕ ܩܪܐ ܐܢܘܢ ܝܫܘܥ ܘܐܙܠܘ ܒܬܪܗ܀

ܨܘܪܬܐ ܕܝܥܩܘܒ ܒܪ ܙܒܕܝ


ܬܪܥܣܪ ܫܠܝܚ̈ܐ ܕܡܫܝܚܐ
ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ · ܐܢܕܪܐܘܣ · ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܙܒܕܝ · ܝܘܚܢܢ · ܦܝܠܝܦܘܣ · ܒܪܬܘܠܡܝ · ܬܐܘܡܐ · ܡܬܝ ܡܟܣܐ · ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܚܠܦܝ · ܝܗܘܕܐ ܠܒܝ / ܬܕܝ · ܫܡܥܘܢ ܩܢܢܝܐ · ܝܗܘܕܐ ܣܟܪܝܘܛܐ · ܡܬܝܐ

ܐܦ ܚܙܝ ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ