ܬܪܥܣܪ ܫܠܝܚܐ

ܬܪܥܣܪ ܫܠܝܚ̈ܐ ܕܡܫܝܚܐ (ܫܠܝܚܐ ܐܘ ܐܦܘܣܛܠܘܣ ܒܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ: ἀπόστολος) ܐܢܘܢ ܡܫܕܪ̈ܐ ܕܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ ܕܦܩܕ ܠܗܘܢ ܘܐܡܪ 'ܙܠܘ ܗܟܝܠ ܬܠܡܕܘ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡ̈ܐ ܘܐܥܡܕܘ ܐܢܘܢ ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ' (ܡܬܝ 28)܀

ܨܘܪܬܐ ܕܚܫܡܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ ܠܝܘܢܐܪܕܘ ܕܐ ܒܝܢܓܝ


ܬܪܥܣܪ ܫܠܝܚ̈ܐ ܕܡܫܝܚܐ
ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ · ܐܢܕܪܐܘܣ · ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܙܒܕܝ · ܝܘܚܢܢ · ܦܝܠܝܦܘܣ · ܒܪܬܘܠܡܝ · ܬܐܘܡܐ · ܡܬܝ ܡܟܣܐ · ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܚܠܦܝ · ܝܗܘܕܐ ܠܒܝ / ܬܕܝ · ܫܡܥܘܢ ܩܢܢܝܐ · ܝܗܘܕܐ ܣܟܪܝܘܛܐ · ܡܬܝܐ

ܐܦ ܚܙܝ ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ