ܡܬܝ ܡܟܣܐ ܐܘ ܡܬܝ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܐܘ ܠܘܝ ܐܝܟ ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܠܘܩܐ ܘܟܪܘܙܘܬܐ ܕܡܪܩܘܣ܇ ܚܕ ܡܢ ܬܪܥܣܪ ܫܠܝܚ̈ܐ ܕܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ. ܗܘܐ ܡܟܣܐ ܟܕ ܝܫܘܥ ܐܡܪ ܠܗ ܬܐ ܒܬܪܝ ܘܐܙܠ ܒܬܪܗ (ܡܬܝ 9:9). ܟܬܒ ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܡܬܝ ܚܕ ܡܢ ܐܪܒܥܐ ܐܘܢܓܠܝܘܢ̈ܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ܀

ܨܘܪܬܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ ܥܡ ܡܠܐܟܐ ܒܝܕ ܪܡܒܪܐܢܬ


ܐܪܒܥܐ ܐܘܢܓܠܣܛ̈ܐ
ܡܬܝ · ܡܪܩܘܣ · ܠܘܩܐ · ܝܘܚܢܢ


ܬܪܥܣܪ ܫܠܝܚ̈ܐ ܕܡܫܝܚܐ
ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ · ܐܢܕܪܐܘܣ · ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܙܒܕܝ · ܝܘܚܢܢ · ܦܝܠܝܦܘܣ · ܒܪܬܘܠܡܝ · ܬܐܘܡܐ · ܡܬܝ ܡܟܣܐ · ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܚܠܦܝ · ܝܗܘܕܐ ܠܒܝ / ܬܕܝ · ܫܡܥܘܢ ܩܢܢܝܐ · ܝܗܘܕܐ ܣܟܪܝܘܛܐ · ܡܬܝܐ

ܐܦ ܚܙܝ ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ