ܝܗܘܕܐ ܫܠܝܚܐ

ܝܗܘܕܐ ܫܠܝܚܐ ܐܘ ܝܗܘܕܐ ܠܘܝ ܐܘ ܝܗܘܕܐ ܬܕܝ ܚܕ ܡܢ ܬܪܥܣܪ ܫܠܝܚ̈ܐ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܗܘ ܐܚܐ ܕܝܥܩܘܒ ܙܥܘܪܐ ܘܐܡܗܘܢ ܫܡܗ ܗܘܐ ܡܪܝܡ. ܟܬܒ ܚܕ ܣܦܪܐ ܡܢ ܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ ܗܘ ܐܓܪܬܐ ܕܝܗܘܕܐ܀

ܨܘܪܬܐ ܕܝܗܘܕܐ ܫܠܝܚܐ ܒܝܕ ܓܘܪܓܝܣ ܕܝ ܠܐ ܬܘܪ


ܬܪܥܣܪ ܫܠܝܚ̈ܐ ܕܡܫܝܚܐ
ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ · ܐܢܕܪܐܘܣ · ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܙܒܕܝ · ܝܘܚܢܢ · ܦܝܠܝܦܘܣ · ܒܪܬܘܠܡܝ · ܬܐܘܡܐ · ܡܬܝ ܡܟܣܐ · ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܚܠܦܝ · ܝܗܘܕܐ ܠܒܝ / ܬܕܝ · ܫܡܥܘܢ ܩܢܢܝܐ · ܝܗܘܕܐ ܣܟܪܝܘܛܐ · ܡܬܝܐ

ܐܦ ܚܙܝ ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ