ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܕܨܘܡܐ ܢܬܟܠܘܢ ܢܫ̈ܐ ܡܢ ܡܐܟܘܠܬܐ ܠܙܒܢܐ ܡܕܡ ܡܬܚܡܐ܇ ܘܠܡܐܟ̈ܠܬܐ ܩܠܝ̈ܠܬܐ ܕܨܘܡܐ ܢܓܒܘܢ ܘܢܐܟܠܘܢ. ܨܘܡܐ ܐܝܬ ܒܬܘܕܝܬܐ ܕܡܫܝܚܝܘܬܐ ܘܒܝܗܘܕܝܘܬܐ ܘܒܐܣܠܐܡ. ܒܬܘܕܝ̈ܬܐ ܗܕܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܨܘܡܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܣܝܡ. ܢܝܫܗ̇ ܕܨܘܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܫܘܥܒܕ ܨܒܝܢܗ ܕܡܗܝܡܢܐ ܠܐܠܗܐ ܒܕܟܝܘܬܐ ܘܥܒܕ̈ܐ ܕܛܒ̈ܬܐ ܘܕܡܝܬܪ̈ܬܐ܇ ܝܕܝܥܐܝܬ ܕܝܢ ܡܝܬܪܘܬܐ ܕܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܕܠܦܘܩܕ̈ܢܐ ܕܐܠܗܐ܀

ܨܘ̈ܡܐ ܝܕܝܥ̈ܐ ܗܢܘܢ ܨܘܡܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܒܡܫܝܚܝܘܬܐ ܘܪܡܕܐܢ ܒܐܣܠܐܡ܀

ܐܣܪ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ

ܫܚܠܦ