ܐܒܐ (ܒܝܬܝܘܬܐ)

ܐܒܐ ܗܘ ܕܐܝܬ ܠܗ ܚܕ ܒܪܐ ܐܘ ܒܪܬܐ ܐܘ ܣܘܓܐܐ ܕܒܢܝ̈ܐ ܐܘ ܕܒܢܬ̈ܐ܀

ܐܒܐ ܥܡ ܒܪܗ

ܪܬܡܐ

ܫܚܠܦ
  • ܡܕܢܚܝܐ: ܐܲܒ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܲܒ݂ܵܗܹ̈ܐ . ܐܲܒ݂̈ܵܗܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܐܰܒܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ . ܐܰܒܳܗܳܬܳ̈ܐ)


ܒܝܬܝܘܬܐ
ܒܪ ܙܘܓܐ ܒܪܬ ܙܘܓܐ ܐܒܐ ܐܡܐ ܒܪܐ ܒܪܬܐ ܐܚܐ ܚܬܐ ܣܒܐ ܣܒܬܐ ܬܢܝܢܐ ܬܢܝܢܬܐ ܥܡܐ ܥܡܬܐ ܚܠܐ ܚܠܬܐ ܚܬܢܐ ܟܠܬܐ ܚܡܐ ܚܡܬܐ