ܥܡܬܐ (ܒܝܬܝܘܬܐ)

ܥܡܬܐ ܐܘ ܕܕܬܐ ܚܬܐ ܕܐܒܘܗܝ ܕܐܢܫ܀

ܪܬܡܐ

ܫܚܠܦ
  • ܡܕܢܚܝܐ: ܥܲܡܬ݂ܵܐ . ܕܵܕ݂ܬܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܥܲܡܵܬ݂̈ܵܐ . ܕܵܕ݂ܵܬ݂̈ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܥܰܡܬ̥ܳܐ . ܕܳܕ̥ܬܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܥܰܡܳܬ̥̈ܳܐ . ܕܳܕ̥ܳܬ̥̈ܳܐ)

ܐܦ ܚܙܝ

ܫܚܠܦ


ܒܝܬܝܘܬܐ
ܒܪ ܙܘܓܐ ܒܪܬ ܙܘܓܐ ܐܒܐ ܐܡܐ ܒܪܐ ܒܪܬܐ ܐܚܐ ܚܬܐ ܣܒܐ ܣܒܬܐ ܬܢܝܢܐ ܬܢܝܢܬܐ ܥܡܐ ܥܡܬܐ ܚܠܐ ܚܠܬܐ ܚܬܢܐ ܟܠܬܐ ܚܡܐ ܚܡܬܐ