ܚܬܐ (ܒܝܬܝܘܬܐ)

ܚܬܐ ܒܪܬܐ ܕܝܠܝܕܐ ܗܝ ܡܢܗ ܟܕ ܡܢܗ ܕܐܒܐ ܘܡܢܗ ܟܕ ܡܢܗ ܕܐܡܐ ܥܡ ܒܪܐ ܐܘ ܥܡ ܒܪܬܐ ܐܚܪܬܐ܀

ܬܪܬܝܢ ܐܚܘܬ̈ܐ

ܪܬܡܐ

ܫܚܠܦ
  • ܡܕܢܚܝܐ: ܚܵܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܲܚ̈ܘܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܚܳܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܰܚ̈ܘܳܬ̥ܳܐ)


ܒܝܬܝܘܬܐ
ܒܪ ܙܘܓܐ ܒܪܬ ܙܘܓܐ ܐܒܐ ܐܡܐ ܒܪܐ ܒܪܬܐ ܐܚܐ ܚܬܐ ܣܒܐ ܣܒܬܐ ܬܢܝܢܐ ܬܢܝܢܬܐ ܥܡܐ ܥܡܬܐ ܚܠܐ ܚܠܬܐ ܚܬܢܐ ܟܠܬܐ ܚܡܐ ܚܡܬܐ