ܐܡܐ (ܒܝܬܝܘܬܐ)

ܐܡܐ ܗܝ ܐܢܬܬܐ ܕܝܠܕܬ ܒܪܐ ܚܕ ܐܘ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܕ ܐܘ ܒܪܬܐ ܚܕܐ ܐܘ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܕܐ܀

ܐܡܐ ܥܡ ܒܪܗ

ܪܬܡܐ

ܫܚܠܦ
  • ܡܕܢܚܝܐ: ܐܸܡܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܸܡ̈ܗܵܬ݂ܵܐ . ܐܸܡܵܗܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܐܶܡܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܶܡ̈ܗܳܬ̥ܳܐ . ܐܶܡܳܗ̈ܶܐ)


ܒܝܬܝܘܬܐ
ܒܪ ܙܘܓܐ ܒܪܬ ܙܘܓܐ ܐܒܐ ܐܡܐ ܒܪܐ ܒܪܬܐ ܐܚܐ ܚܬܐ ܣܒܐ ܣܒܬܐ ܬܢܝܢܐ ܬܢܝܢܬܐ ܥܡܐ ܥܡܬܐ ܚܠܐ ܚܠܬܐ ܚܬܢܐ ܟܠܬܐ ܚܡܐ ܚܡܬܐ