ܚܡܐ (ܒܝܬܝܘܬܐ)

ܚܡܐ ܐܘ ܚܡܗܐ ܗܘ ܐܒܐ ܕܐܢܬܬܗ ܕܐܢܫ ܐܘ ܐܒܐ ܕܒܥܠܗ ܕܐܢܬܬܐ܀

ܪܬܡܐ

ܫܚܠܦ
  • ܡܕܢܚܝܐ: ܚܡܵܐ . ܚܡܵܗܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚܡܵܗܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܚܡܳܐ . ܚܡܳܗܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚܡܳܗ̈ܶܐ)


ܒܝܬܝܘܬܐ
ܒܪ ܙܘܓܐ ܒܪܬ ܙܘܓܐ ܐܒܐ ܐܡܐ ܒܪܐ ܒܪܬܐ ܐܚܐ ܚܬܐ ܣܒܐ ܣܒܬܐ ܬܢܝܢܐ ܬܢܝܢܬܐ ܥܡܐ ܥܡܬܐ ܚܠܐ ܚܠܬܐ ܚܬܢܐ ܟܠܬܐ ܚܡܐ ܚܡܬܐ