ܐܚܐ (ܒܝܬܝܘܬܐ)

ܐܚܐ ܗܘ ܕܝܠܝܕ ܡܢܗ ܟܕ ܡܢܗ ܕܐܒܐ ܘܡܢܗ ܟܕ ܡܢܗ ܕܐܡܐ ܐܘ ܡܢ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܠܚܘܕ܀

ܪܬܡܐ

ܫܚܠܦ
  • ܡܕܢܚܝܐ: ܐܲܚܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܲܚܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܐܰܚܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܰܚ̈ܶܐ)


ܒܝܬܝܘܬܐ
ܒܪ ܙܘܓܐ ܒܪܬ ܙܘܓܐ ܐܒܐ ܐܡܐ ܒܪܐ ܒܪܬܐ ܐܚܐ ܚܬܐ ܣܒܐ ܣܒܬܐ ܬܢܝܢܐ ܬܢܝܢܬܐ ܥܡܐ ܥܡܬܐ ܚܠܐ ܚܠܬܐ ܚܬܢܐ ܟܠܬܐ ܚܡܐ ܚܡܬܐ