ܥܡܐ (ܒܝܬܝܘܬܐ)

ܥܡܐ ܐܘ ܕܕܐ ܐܚܐ ܕܐܒܘܗܝ ܕܐܢܫ܀

ܐܦ ܚܙܝ

ܫܚܠܦ

ܪܬܡܐ

ܫܚܠܦ
  • ܡܕܢܚܝܐ: ܥܲܡܵܐ . ܕܵܕ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܥܲܡܹ̈ܐ . ܕܵܕ݂ܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܥܰܡܳܐ . ܕܳܕ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܥܰܡ̈ܶܐ . ܕܳܕ̥̈ܶܐ)


ܒܝܬܝܘܬܐ
ܒܪ ܙܘܓܐ ܒܪܬ ܙܘܓܐ ܐܒܐ ܐܡܐ ܒܪܐ ܒܪܬܐ ܐܚܐ ܚܬܐ ܣܒܐ ܣܒܬܐ ܬܢܝܢܐ ܬܢܝܢܬܐ ܥܡܐ ܥܡܬܐ ܚܠܐ ܚܠܬܐ ܚܬܢܐ ܟܠܬܐ ܚܡܐ ܚܡܬܐ