ܒܪܬ ܙܘܓܐ (ܒܝܬܝܘܬܐ)

ܒܪܬ ܙܘܓܐ ܐܘ ܒܥܠܬܐ ܐܘ ܐܢܬܬܐ ܐܘ ܫܘܬܦܬܐ ܗܝ ܢܩܒܬܐ ܕܡܙܘܓ ܡܢ ܓܒܪܐ ܒܚܘܝܕܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕܙܘܘܓܐ܀

ܪܬܡܐ

ܫܚܠܦ
  • ܡܕܢܚܝܐ: ܒܲܪ݇ܬ݂ ܙܵܘܓܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܒ̈ܢܵܬ݂ ܙܵܘܓܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܒܰܪ݈ܬ̥ ܙܰܘܓܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܒ̈ܢܳܬ̥ ܙܰܘܓܳܐ)


ܒܝܬܝܘܬܐ
ܒܪ ܙܘܓܐ ܒܪܬ ܙܘܓܐ ܐܒܐ ܐܡܐ ܒܪܐ ܒܪܬܐ ܐܚܐ ܚܬܐ ܣܒܐ ܣܒܬܐ ܬܢܝܢܐ ܬܢܝܢܬܐ ܥܡܐ ܥܡܬܐ ܚܠܐ ܚܠܬܐ ܚܬܢܐ ܟܠܬܐ ܚܡܐ ܚܡܬܐ