ܡܪܝܡ (ܚܬܗ ܕܡܘܫܐ)

ܡܪܝܡ (ܥܒܪܐܝܬ: מרים) ܗܝ ܚܕܐ ܐܢܬܬܐ ܡܢ ܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ. ܡܪܝܡ ܗܝ ܚܬܗ ܕܡܘܫܐ ܘܐܗܪܘܢ. ܫܡܗ̇ ܕܡܪܝܡ ܐܬܩܪܐ ܩܕܡܝܬ ܒܣܦܪܐ ܕܡܦܩܢܐ 20:15 ܐܝܟܐ ܡܪܝܡ ܡܬܩܪܐ ܢܒܝܬܐ܀

ܨܘܪܬܐ ܕܡܪܝܡ (ܓܒܐ ܝܡܝܢܐ)


ܢܒܝ̈ܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ
ܐܗܪܘܢ | ܐܚܝܐ | ܐܠܝܐ | ܐܠܝܥܙܪ | ܐܠܝܫܥ | ܐܪܡܝܐ | ܐܫܥܝܐ | ܓܕ | ܓܕܘ | ܕܒܘܪܐ | ܕܘܝܕ | ܕܢܝܐܝܠ | ܗܘܫܥ | ܙܟܪܝܐ | ܚܒܩܘܩ | ܚܓܝ | ܚܘܠܕܝ | ܚܙܐܝܠ | ܚܙܩܝܐܝܠ | ܚܢܢܝ | ܝܗܘ | ܝܘܝܠ | ܝܘܢܢ | ܡܠܐܟܝ | ܡܘܫܐ | ܡܝܟܐ | ܡܝܟܐܝܗܘ | ܡܪܝܡ | ܫܡܘܐܝܠ | ܢܚܘܡ | ܢܬܢ | ܥܕܘ | ܥܘܒܕܝܐ | ܥܙܪܝܐ | ܥܡܘܣ | ܦܝܢܚܣ | ܨܦܢܝܐ | ܫܡܥܝܐ