ܐܠܝܫܥ (ܥܒܪܐܝܬ: אלישע "ܐܠܗܝ ܦܘܪܩܢܝ"܇ ܥܪܒܐܝܬ: اليسع) ܗܘ ܚܕ ܡܢ ܢܒܝ̈ܐ ܡܢ ܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ ܘܐܠܝܫܥ ܗܘ ܬܠܡܝܕܐ ܕܐܠܝܐ ܢܒܝܐ. ܚܝ̈ܐ ܕܐܠܝܫܥ ܐܬܟܬܒ ܒܟܬܒܐ ܕܡܠܟ̈ܐ ܒ. ܐܠܝܫܥ ܗܘ ܢܒܝܐ ܒܬܘܕ̈ܝܬܐ ܕܝܗܘܕܝܘܬܐ ܘܒܡܫܝܚܝܘܬܐ ܘܒܐܣܠܐܡ܀

ܐܠܝܫܥ ܡܩܡ ܚܕ ܛܠܐ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ

ܐܦ ܚܙܝ ܫܚܠܦ


ܢܒܝ̈ܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ
ܐܗܪܘܢ | ܐܚܝܐ | ܐܠܝܐ | ܐܠܝܥܙܪ | ܐܠܝܫܥ | ܐܪܡܝܐ | ܐܫܥܝܐ | ܓܕ | ܓܕܘ | ܕܒܘܪܐ | ܕܘܝܕ | ܕܢܝܐܝܠ | ܗܘܫܥ | ܙܟܪܝܐ | ܚܒܩܘܩ | ܚܓܝ | ܚܘܠܕܝ | ܚܙܐܝܠ | ܚܙܩܝܐܝܠ | ܚܢܢܝ | ܝܗܘ | ܝܘܝܠ | ܝܘܢܢ | ܡܠܐܟܝ | ܡܘܫܐ | ܡܝܟܐ | ܡܝܟܐܝܗܘ | ܡܪܝܡ | ܫܡܘܐܝܠ | ܢܚܘܡ | ܢܬܢ | ܥܕܘ | ܥܘܒܕܝܐ | ܥܙܪܝܐ | ܥܡܘܣ | ܦܝܢܚܣ | ܨܦܢܝܐ | ܫܡܥܝܐ