ܝܘܢܢ (ܥܒܪܐܝܬ: יונה܄ ܥܪܒܐܝܬ: يونس ܐܘ يونان܄ ܠܐܛܝܢܐܝܬ: Ionas܄ "ܝܘܢܐ") ܗܘܐ ܢܒܝܐ ܒܬܢܟ ܕܝܗܘܕܝܘܬܐ ܘܒܩܘܪܐܢ ܕܐܣܠܐܡ ܘܒܬܘܕ̈ܝܬܐ ܐܒܪ̈ܗܡܝܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ܄ ܚܙܝܢܢ ܒܬܫܥܝܬܐ ܕܝܘܢܢ ܕܗܘ ܐܬܒܠܥ ܡܢ ܢܘܢܐ ܪܒܐ ܘܢܦܩ ܡܢܗ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝ̈ܢ܀

ܨܘܪܬܐ ܕܝܘܢܢ ܒܒܝܬ ܣܗܕ̈ܐ ܣܝܣܛܝܢܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܘܛܝܩܢ


ܢܒܝ̈ܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ
ܐܗܪܘܢ | ܐܚܝܐ | ܐܠܝܐ | ܐܠܝܥܙܪ | ܐܠܝܫܥ | ܐܪܡܝܐ | ܐܫܥܝܐ | ܓܕ | ܓܕܘ | ܕܒܘܪܐ | ܕܘܝܕ | ܕܢܝܐܝܠ | ܗܘܫܥ | ܙܟܪܝܐ | ܚܒܩܘܩ | ܚܓܝ | ܚܘܠܕܝ | ܚܙܐܝܠ | ܚܙܩܝܐܝܠ | ܚܢܢܝ | ܝܗܘ | ܝܘܝܠ | ܝܘܢܢ | ܡܠܐܟܝ | ܡܘܫܐ | ܡܝܟܐ | ܡܝܟܐܝܗܘ | ܡܪܝܡ | ܫܡܘܐܝܠ | ܢܚܘܡ | ܢܬܢ | ܥܕܘ | ܥܘܒܕܝܐ | ܥܙܪܝܐ | ܥܡܘܣ | ܦܝܢܚܣ | ܨܦܢܝܐ | ܫܡܥܝܐ