ܣܦܪܐ ܕܢܒܝ̈ܐ ܙܥܘܪ̈ܐ (ܐܪܡܐܝܬ תרי עשר) ܗܘ ܟܬܒܐ ܐܚܪܝܐ ܡܢ ܣܦܪ̈ܐ ܕܢܒܝ̈ܐ ܘܐܝܬܘܗܝ ܡܢܬܐ ܬܪܝܢܬܐ ܡܢ ܟܬܒܐ ܕܝܗܘܕܝܘܬܐ ܬܢܟ ܘܐܝܬܘܗܝ ܡܢܬܐ ܡܢ ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܘܡܦܠܚ ܫܡܗܬܐ ܕܢܒܝ̈ܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܠܦܪܫܬܝܗ ܡܢ ܢܒܝ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܐܝܟ ܐܫܥܝܐ ܘܐܪܡܝܐ ܘܚܙܩܝܐܝܠ܀

ܣܦܪ̈ܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ
ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ
ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ
ܐܘܪܝܬܐ: ܒܪܝܬܐ - ܡܦܩܢܐ - ܟܗ̈ܢܐ - ܡܢܝܢ̈ܐ - ܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ܀

ܢܒܝ̈ܐ: ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ - ܕ̈ܝܢܐ - ܫܡܘܐܝܠ ܩܕܡܝܐ - ܫܡܘܐܝܠ ܬܪܝܢܐ - ܡܠܟ̈ܐ ܩܕܡܝܐ - ܡܠܟ̈ܐ ܬܪܝܢܐ - ܐܫܥܝܐ - ܐܪܡܝܐ - ܚܙܩܝܐܝܠ܀

ܢܒܝܐ ܙܥܘܪܐ: ܗܘܫܥ - ܝܘܐܝܠ - ܥܡܘܣ - ܥܘܒܕܝܐ - ܝܘܢܢ - ܡܝܟܐ - ܢܚܘܡ - ܚܒܩܘܩ - ܨܦܢܝܐ - ܚܓܝ - ܙܟܪܝܐ - ܡܠܐܟܝ܀

ܟܬܒ̈ܬܐ: ܡܙܡܘܪ̈ܐ - ܡ̈ܬܠܐ - ܐܝܘܒ - ܬܫܒܚܬ ܬܫܒ̈ܚܬܐ - ܪܥܘܬ - ܐܘ̈ܠܝܬܐ ܕܐܪܡܝܐ - ܩܘܗܠܬ - ܐܣܬܝܪ - ܕܢܝܐܝܠ - ܥܙܪܝܐ - ܢܚܡܝܐ - ܒܪܝܡܝܢ ܩܕܡܝܐ - ܒܪܝܡܝܢ ܬܪܝܢܐ܀