ܣܦܪܐ ܕܢܚܘܡ (ܥܒܪܐܝܬ ספר נַחוּם) ܗܘ ܣܦܪܐ ܕܫܒܥܐ ܕܣܦܪ̈ܐ ܕܬܪܥܣܪ ܢܒܝ̈ܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܕܬܢܟ ܘܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ. ܐܬܟܬܒ ܗܘܐ ܣܦܪܐ ܗܢܐ ܡܢ ܢܚܘܡ ܢܒܝܐ ܒܕܪܐ ܫܒܝܥܝܐ ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ܀

ܨܘܪܬܐ ܕܢܚܘܡ ܘܐܒܕܢܐ ܕܢܝܢܘܐ ܒܨܚܚܐ ܡܢ ܕܪܐ ܕܬܪܥܣܪ
ܣܦܪ̈ܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ
ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ
ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ
ܐܘܪܝܬܐ: ܒܪܝܬܐ - ܡܦܩܢܐ - ܟܗ̈ܢܐ - ܡܢܝܢ̈ܐ - ܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ܀

ܢܒܝ̈ܐ: ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ - ܕ̈ܝܢܐ - ܫܡܘܐܝܠ ܩܕܡܝܐ - ܫܡܘܐܝܠ ܬܪܝܢܐ - ܡܠܟ̈ܐ ܩܕܡܝܐ - ܡܠܟ̈ܐ ܬܪܝܢܐ - ܐܫܥܝܐ - ܐܪܡܝܐ - ܚܙܩܝܐܝܠ܀

ܢܒܝܐ ܙܥܘܪܐ: ܗܘܫܥ - ܝܘܐܝܠ - ܥܡܘܣ - ܥܘܒܕܝܐ - ܝܘܢܢ - ܡܝܟܐ - ܢܚܘܡ - ܚܒܩܘܩ - ܨܦܢܝܐ - ܚܓܝ - ܙܟܪܝܐ - ܡܠܐܟܝ܀

ܟܬܒ̈ܬܐ: ܡܙܡܘܪ̈ܐ - ܡ̈ܬܠܐ - ܐܝܘܒ - ܬܫܒܚܬ ܬܫܒ̈ܚܬܐ - ܪܥܘܬ - ܐܘ̈ܠܝܬܐ ܕܐܪܡܝܐ - ܩܘܗܠܬ - ܐܣܬܝܪ - ܕܢܝܐܝܠ - ܥܙܪܝܐ - ܢܚܡܝܐ - ܒܪܝܡܝܢ ܩܕܡܝܐ - ܒܪܝܡܝܢ ܬܪܝܢܐ܀


ܐܣܪ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ

ܫܚܠܦ