ܣܦܪܐ ܕܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ

ܣܦܪܐ ܕܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ (ܥܒܪܐܝܬ ספר יְהוֹשֻׁעַ) ܗܘ ܣܦܪܐ ܫܬܝܬܝܐ ܡܢ ܟܬܒ̈ܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ ܕܠܘܬ ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܘܬܢܟ ܕܠܘܬ ܝܗܘܕ̈ܝܐ. ܐܬܟܬܒ ܗܘܐ ܡܢ ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܒܦܠܣܛܝܢ ܒܕܪܐ ܚܡܝܫܝܐ ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ. ܡܟܣܐ ܡܬܚܐ ܙܒܢܝܐ ܓܪܫܐ ܬܠܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܡܢ ܡܘܬܐ ܕܡܘܫܐ ܠܡܘܬܐ ܕܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ܆ ܫܪܝ ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܦܩܘܕܘܬܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܦܘܬ ܗܢ ܣܦܪܐ ܘܗܘ ܥܘܡܪܗ 84 ܫܢ̈ܝܢ ܘܡܝܬ ܘ110 ܫܢ̈ܝܢ܆ ܘܗܘ ܡܬܚܐ ܗܢܐ ܣܦܪܐ܀

ܝܫܘܥ ܘܐܝܣܪ̈ܐܝܠܝܐ ܥܒܪܝܢ ܠܝܘܪܕܢܐܢ ܒܝܕ ܓܘܣܛܐܒ ܕܘܪܝܗ
ܣܦܪ̈ܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ
ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ
ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ
ܐܘܪܝܬܐ: ܒܪܝܬܐ - ܡܦܩܢܐ - ܟܗ̈ܢܐ - ܡܢܝܢ̈ܐ - ܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ܀

ܢܒܝ̈ܐ: ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ - ܕ̈ܝܢܐ - ܫܡܘܐܝܠ ܩܕܡܝܐ - ܫܡܘܐܝܠ ܬܪܝܢܐ - ܡܠܟ̈ܐ ܩܕܡܝܐ - ܡܠܟ̈ܐ ܬܪܝܢܐ - ܐܫܥܝܐ - ܐܪܡܝܐ - ܚܙܩܝܐܝܠ܀

ܢܒܝܐ ܙܥܘܪܐ: ܗܘܫܥ - ܝܘܐܝܠ - ܥܡܘܣ - ܥܘܒܕܝܐ - ܝܘܢܢ - ܡܝܟܐ - ܢܚܘܡ - ܚܒܩܘܩ - ܨܦܢܝܐ - ܚܓܝ - ܙܟܪܝܐ - ܡܠܐܟܝ܀

ܟܬܒ̈ܬܐ: ܡܙܡܘܪ̈ܐ - ܡ̈ܬܠܐ - ܐܝܘܒ - ܬܫܒܚܬ ܬܫܒ̈ܚܬܐ - ܪܥܘܬ - ܐܘ̈ܠܝܬܐ ܕܐܪܡܝܐ - ܩܘܗܠܬ - ܐܣܬܝܪ - ܕܢܝܐܝܠ - ܥܙܪܝܐ - ܢܚܡܝܐ - ܒܪܝܡܝܢ ܩܕܡܝܐ - ܒܪܝܡܝܢ ܬܪܝܢܐ܀