ܣܦܪܐ ܕܗܘܫܥ (ܥܒܪܐܝܬ ספר הושע) ܗܘ ܚܕ ܡܢ ܣܦܪܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ. ܗܘܫܥ ܗܘ ܚܕ ܡܢ ܬܪܥܣܪ ܢܒܝ̈ܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܬܒܐ ܣܦܪܐ ܗܘܫܥ ܘܕܚܝܐ ܗܘܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ ܒܕܪܐ ܬܡܝܢܝܐ ܩܕܡ ܡܘܠܕܐ ܘܐܬܬܝܒܠ ܒܢܦܠܬܐ ܕܡܠܟܘ̈ܬܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܘܕܝܗܘܕܐ ܡܛܠ ܕܚܛܗ̈ܝܗܘܢ ܘܪܚܩܘ ܡܢ ܐܠܗܐ܀

ܨܝܪܐ ܕܗܘܫܥ ܢܒܝܐ ܒܝܕ ܕܘܬܫܘ ܕܝ ܒܘܘܢܝܢܣܢܝܐ ܒܥܘܡܪܐ ܕܣܝܝܢܐ (ܐܨܛܝܪ ܩܘܒܪܐ ܕܫܢ̈ܝ 1309 ܗܠ 1311)
ܣܦܪ̈ܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ
ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ
ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ
ܐܘܪܝܬܐ: ܒܪܝܬܐ - ܡܦܩܢܐ - ܟܗ̈ܢܐ - ܡܢܝܢ̈ܐ - ܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ܀

ܢܒܝ̈ܐ: ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ - ܕ̈ܝܢܐ - ܫܡܘܐܝܠ ܩܕܡܝܐ - ܫܡܘܐܝܠ ܬܪܝܢܐ - ܡܠܟ̈ܐ ܩܕܡܝܐ - ܡܠܟ̈ܐ ܬܪܝܢܐ - ܐܫܥܝܐ - ܐܪܡܝܐ - ܚܙܩܝܐܝܠ܀

ܢܒܝܐ ܙܥܘܪܐ: ܗܘܫܥ - ܝܘܐܝܠ - ܥܡܘܣ - ܥܘܒܕܝܐ - ܝܘܢܢ - ܡܝܟܐ - ܢܚܘܡ - ܚܒܩܘܩ - ܨܦܢܝܐ - ܚܓܝ - ܙܟܪܝܐ - ܡܠܐܟܝ܀

ܟܬܒ̈ܬܐ: ܡܙܡܘܪ̈ܐ - ܡ̈ܬܠܐ - ܐܝܘܒ - ܬܫܒܚܬ ܬܫܒ̈ܚܬܐ - ܪܥܘܬ - ܐܘ̈ܠܝܬܐ ܕܐܪܡܝܐ - ܩܘܗܠܬ - ܐܣܬܝܪ - ܕܢܝܐܝܠ - ܥܙܪܝܐ - ܢܚܡܝܐ - ܒܪܝܡܝܢ ܩܕܡܝܐ - ܒܪܝܡܝܢ ܬܪܝܢܐ܀