ܣܦܪܐ ܕܟܗ̈ܢܐ (ܥܒܪܐܝܬ וַיִּקְרָא "ܘܩܪܐ [ܡܪܝܐ]") ܗܘ ܣܦܪܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܐܘܪܝܬܐ ܘܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ. ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܕܝܗܘܕ̈ܝܐ ܘܕܡܫܝܚ̈ܝܐ ܘܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܚܡܫܐ ܣܦܪ̈ܐ ܕܐܬܟܬܒܘ ܡܢ ܡܘܫܐ ܢܒܝܐ. ܒܗܢܐ ܣܦܪܐ ܡܕܟܪ ܢܡܘܣܐ ܕܘܠܐ ܬܒܥܬܗ ܠܦܘܬ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܠܗܐ ܘܐܫܬܡܗ ܒܗܢܐ ܫܡܐ ܠܦܘܬ ܫܪܒܬܐ ܟܗܢܐ ܐܘ ܠܝܒܝ ܒܓܘ ܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܐܝܠ܀

ܣܦܪܐ ܕܟܗ̈ܢܐ ܟܬܝܒܐ ܥܒܪܐܝܬ
ܣܦܪ̈ܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ
ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ
ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ
ܐܘܪܝܬܐ: ܒܪܝܬܐ - ܡܦܩܢܐ - ܟܗ̈ܢܐ - ܡܢܝܢ̈ܐ - ܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ܀

ܢܒܝ̈ܐ: ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ - ܕ̈ܝܢܐ - ܫܡܘܐܝܠ ܩܕܡܝܐ - ܫܡܘܐܝܠ ܬܪܝܢܐ - ܡܠܟ̈ܐ ܩܕܡܝܐ - ܡܠܟ̈ܐ ܬܪܝܢܐ - ܐܫܥܝܐ - ܐܪܡܝܐ - ܚܙܩܝܐܝܠ܀

ܢܒܝܐ ܙܥܘܪܐ: ܗܘܫܥ - ܝܘܐܝܠ - ܥܡܘܣ - ܥܘܒܕܝܐ - ܝܘܢܢ - ܡܝܟܐ - ܢܚܘܡ - ܚܒܩܘܩ - ܨܦܢܝܐ - ܚܓܝ - ܙܟܪܝܐ - ܡܠܐܟܝ܀

ܟܬܒ̈ܬܐ: ܡܙܡܘܪ̈ܐ - ܡ̈ܬܠܐ - ܐܝܘܒ - ܬܫܒܚܬ ܬܫܒ̈ܚܬܐ - ܪܥܘܬ - ܐܘ̈ܠܝܬܐ ܕܐܪܡܝܐ - ܩܘܗܠܬ - ܐܣܬܝܪ - ܕܢܝܐܝܠ - ܥܙܪܝܐ - ܢܚܡܝܐ - ܒܪܝܡܝܢ ܩܕܡܝܐ - ܒܪܝܡܝܢ ܬܪܝܢܐ܀