ܣܦܪܐ ܕܕܢܝܐܝܠ

ܣܦܪܐ ܕܕܢܝܐܝܠ (ܥܒܪܐܝܬ ספר דָּנִיֵּאל) ܗܘ ܣܦܪܐ ܕܡܡܠܠ ܥܠ ܚܘܬܡܐ ܕܥܠܡܐ ܡܢ ܣܦ̈ܐ ܕܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܘܕܥܐܪ ܬܫܥܝܬܗ ܥܠ ܕܪܐ ܬܪܝܢܐ ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ܆ ܘܗܘ ܕܟܢܫ ܒܝܢ ܢܒܝܘܬܐ ܘܬܫܥܝܬܐ ܘܝܘܠܦܢ ܚܘܬܡܐ܀

ܕܢܝܐܝܠ ܒܓܘܒܐ ܕܐܪ̈ܝܘܬܐ ܒܝܕ ܦܝܛܪ ܦܐܘܠ ܪܘܒܢܣ ܡܢ ܩܘܪܒܐ ܕܫܢ̈ܝ 1614 ܘ1616
ܣܦܪ̈ܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ
ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ
ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ
ܐܘܪܝܬܐ: ܒܪܝܬܐ - ܡܦܩܢܐ - ܟܗ̈ܢܐ - ܡܢܝܢ̈ܐ - ܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ܀

ܢܒܝ̈ܐ: ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ - ܕ̈ܝܢܐ - ܫܡܘܐܝܠ ܩܕܡܝܐ - ܫܡܘܐܝܠ ܬܪܝܢܐ - ܡܠܟ̈ܐ ܩܕܡܝܐ - ܡܠܟ̈ܐ ܬܪܝܢܐ - ܐܫܥܝܐ - ܐܪܡܝܐ - ܚܙܩܝܐܝܠ܀

ܢܒܝܐ ܙܥܘܪܐ: ܗܘܫܥ - ܝܘܐܝܠ - ܥܡܘܣ - ܥܘܒܕܝܐ - ܝܘܢܢ - ܡܝܟܐ - ܢܚܘܡ - ܚܒܩܘܩ - ܨܦܢܝܐ - ܚܓܝ - ܙܟܪܝܐ - ܡܠܐܟܝ܀

ܟܬܒ̈ܬܐ: ܡܙܡܘܪ̈ܐ - ܡ̈ܬܠܐ - ܐܝܘܒ - ܬܫܒܚܬ ܬܫܒ̈ܚܬܐ - ܪܥܘܬ - ܐܘ̈ܠܝܬܐ ܕܐܪܡܝܐ - ܩܘܗܠܬ - ܐܣܬܝܪ - ܕܢܝܐܝܠ - ܥܙܪܝܐ - ܢܚܡܝܐ - ܒܪܝܡܝܢ ܩܕܡܝܐ - ܒܪܝܡܝܢ ܬܪܝܢܐ܀